หลักสูตรที่เปิดสอน    << ย้อนกลับ


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
           สาขาวิชาการบัญชี            สาขาวิชาช่างยนต์
           สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
           สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก            สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
           สาขาวิชาการบัญชี            สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
           สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล            สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
           สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก            สาขาวิชาไฟฟ้า