ข้อมูลประวัติสถานศึกษา    << ย้อนกลับ


  ประวัติโดยย่อและสภาพทั่วไป 

          วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” และเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองลาดตะเพียน” จำนวน 42 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเล็งเห็นว่ามีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานศึกษา เนื่องจากมีสาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวกและได้รับการบริจาคเพิ่มจากที่ดินในกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

          1.  นางพักตร์พิมล เกตุสุข       ที่ดินแปลงที่ 19    ขนาด 0 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา

          2.  นางวลัยรัตน์   ทรัพย์คีรี      ที่ดินแปลงที่ 17    ขนาด 1 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา

          3.  นายประเสริฐ  จิตรสกล       ที่ดินแปลงที่ 388  ขนาด 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา

          4.  นายเกียรติชัย  น้าเจริญ      ที่ดินแปลงที่ 18    ขนาด 0 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

          5.  นางสุภางค์  น้าเจริญ          ที่ดินแปลงที่ 30    ขนาด 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

          6.  ถนนทางเข้าวิทยาลัยมีความกว้าง 15 เมตร ยาว 200 เมตร

          รวมมีที่ดินทั้งสิ้นในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 50 ไร่ 3 งาน

          พ.ศ. 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 รายการ

          1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,240 ตารางเมตร 1 หลัง

          2. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตารางเมตร 1 หลัง

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2540 – 2542 จำนวน 28,000,000.00 บาท

พ.ศ. 2542 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2542 โดยเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกพาณิชยการ โดยมีนายจิตรเสน จุติมา  เป็นผู้อำนวยการคนแรก  ระยะแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน   มีผู้บริหาร 3 คน ครูจ้างสอน 7 คน นักเรียน 150 คน และต่อมาในปี 2543 ได้เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพิ่มเติม