ข้อมูลอาคารสถานที่    << ย้อนกลับ


อาคาร 1  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
   

ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 2,240 (ตร.ม.)
ห้องเรียน : 13 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ : 4 ห้อง
ห้องทำงาน : 15 ห้อง
ห้องกิจกรรม : 1 ห้อง
การใช้งาน :

ใช้เป็นห้องสำนักงานผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ,ห้องสำนักงานฝ่าย ๆ ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี, ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จำนวน 6 ห้อง, ห้องเรียนแผนกการบัญชี  จำนวน 6 ห้อง, ห้องเรียนขงจื้อ


อาคาร 2 อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น
   

ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 3,000 (ตร.ม.)  
ห้องเรียน : 7 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ : 8 ห้อง
ห้องทำงาน : 3 ห้อง
การใช้งาน :

ใช้เป็นห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์, ห้องพักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ห้องพักครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน, ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์, ห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ห้องเรียนแผนกเทคนิคพื้นฐาน


อาคาร 3 อาคารศูนย์วิทยาบริการ
   

ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
ห้องเรียน : 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ : 4 ห้อง
ห้องทำงาน : 5 ห้อง
การใช้งาน :

ใช้เป็นห้องวิทยบริการและห้องสมุด, ห้องเรียนเตรียมอาชีวศึกษา ทรัพยากร, ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ห้องพักครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ, ห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ห้องเรียนแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ


อาคาร 4 อาคารโรงอาหาร
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
การใช้งาน :

ใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษารับประทานอาหาร, ห้องขายของสหการวิทยาลัยฯ , เวทีกลางจัดกิจกรรม


อาคาร 5 อาคารห้องประชุม
   

ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
การใช้งาน :

ใช้เป็นสถานที่ประชุมของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ, จัดกิจกรรมต่าง ๆ


อาคาร 6 อาคารชั่วคราว
   

ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
การใช้งาน :

ใช้เป็นสถานที่ห้องกาแฟ, จัดกิจกรรมต่าง ๆ ,ห้ององค์การวิชาชีพ