ข้อมูลหลักสูตร    << ย้อนกลับ


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (หลักสูตร ปวช.62) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (หลักสูตร ปวส.57) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (หลักสูตร ปวส.63)
► สาขาวิชาช่างยนต์ ► สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ► สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
► สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ► สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ► สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
► สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ► สาขาวิชาไฟฟ้า ► สาขาวิชาไฟฟ้า
     
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (หลักสูตร ปวช.62) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ปวส.57) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ปวส.63)
► สาขาวิชาการบัญชี ► สาขาวิชาการบัญชี ► สาขาวิชาการบัญชี
► สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ► สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ► สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
► สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ► สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ► สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก