วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

     
ชื่อ-สกุล :   ดร.ไพฑูรย์     สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   machinetool_2007@hotmail.com
การศึกษา :   ช่างกลโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (2537) )
ช่างเทคนิคการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (2539) )
เครื่องมือกล ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน (2541) )
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ (2551) )
การบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2552) )
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยบูรพา (2560) )

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     
ชื่อ-สกุล :   นายพินิด     ศรีคำดี
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :   0865123637
อีเมล์ :   Pinid20012517@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     
ชื่อ-สกุล :   นางวัชรี     ปักษิณ
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์ติดต่อ :   0817059714
อีเมล์ :   wutcharee.paksin2519@gmail.com
การศึกษา :   คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2542) )

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

     
ชื่อ-สกุล :   นายพินิด     ศรีคำดี
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์ติดต่อ :   0865123637
อีเมล์ :   Pinid20012517@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายพินิด     ศรีคำดี
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0865123637
อีเมล์ :   Pinid20012517@gmail.com
การศึกษา :