วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นายธณธัช     กันพร้อม
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0915095829
อีเมล์ :   kunprom111@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2559) )
คอมพิวเตอร์ศึกษา   ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2546) )

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวศศิธร     ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0957107197
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบ็ญจมาศ     จันสีเผือก
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0890827957
อีเมล์ :   coppy-thegig@hotmail.com
การศึกษา :   บัญชีบัณฑิต   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (2559) )

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางอัญชลี     เมืองเจริญ
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :