ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวสุตาวรรณ     นิ่มเกียรติวงศ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววันนิศา     พลายแก้ว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0901168204
อีเมล์ :   ore_kaew@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )