ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวนุชจนาท     ภูทองพันธ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   apple.sassygirl@gmail.com
การศึกษา :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2547) )
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ   ( สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2563) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววันนิศา     พลายแก้ว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0901168204
อีเมล์ :   ore_kaew@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )