ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานการเงิน

     
ชื่อ-สกุล :   นายธณธัช     กันพร้อม
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :   0915095829
อีเมล์ :   kunprom111@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2559) )
คอมพิวเตอร์ศึกษา   ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2546) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

     
ชื่อ-สกุล :   นางจิตติมา     ฉลาดคิด
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :   0851987896
อีเมล์ :  
การศึกษา :