ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางอรุณี     ผลโชค
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0852717920
อีเมล์ :   arunee_oillovely@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกรรธิมา     มังคละ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0985324087
อีเมล์ :   kancha_chinjung@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์?อง (2555) )