ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายชลอศักดิ์     มหาประทุม
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เบอร์ติดต่อ :   089-1321305
อีเมล์ :   csm.kmit@gmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง   ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2542) )
ไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้ง   ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2544) )
สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม   ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546) )
สาขาวิชาไฟฟ้า   ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2549) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางอิศราภรณ์     พุ่มศรี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   kung25482553@gmail.com
การศึกษา :