ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายวัฒนา     อุดมพร
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0898331377
อีเมล์ :   watthana-7@hotmail.com
การศึกษา :   การจัดการอุตสาหกรรม   ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2543) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกรรธิมา     มังคละ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0985324087
อีเมล์ :   kancha_chinjung@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์?อง (2555) )