ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวนุชจนาท     ภูทองพันธ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   apple.sassygirl@gmail.com
การศึกษา :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2547) )
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ   ( สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2563) )