ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายธณธัช     กันพร้อม
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0915095829
อีเมล์ :   kunprom111@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2559) )
คอมพิวเตอร์ศึกษา   ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2546) )