ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบ็ญจมาศ     จันสีเผือก
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เบอร์ติดต่อ :   0890827957
อีเมล์ :   coppy-thegig@hotmail.com
การศึกษา :   บัญชีบัณฑิต   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (2559) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

     
ชื่อ-สกุล :   นางอิศราภรณ์     พุ่มศรี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   kung25482553@gmail.com
การศึกษา :