ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  << ย้อนกลับ

     
กรุณาเลือกปี : 
ประเภทวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม รวมทั้งหมด
  อุตสาหกรรม                
      - ช่างยนต์ 31 25 23 79 10 18 28 107
      - ไฟฟ้ากำลัง 40 23 29 92 11 23 34 126
      - ช่างกลโรงงาน 28 17 12 57 14 20 34 91
      - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 0 5 5 5
  พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                
      - การบัญชี 16 25 31 72 15 8 23 95
      - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 58 67 133 19 14 33 166
      - ธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ 14 5 9 28 11 22 33 61
รวม 137 178 202 461 85 105 190 651