ข้อมูลงบประมาณ  << ย้อนกลับ

     
กรุณาเลือกปี : 
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน / บาท
1  รายการงบประจำ (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 2,016,980.00  
2  รายการงบประจำ (ประกันสังคมพนักงานราชการ) 44,900.00  
3  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา(บ่มเพาะ) 50,000.00  
4  ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 600,000.00  
5  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500.00  
6  เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 348,000.00  
7  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรฯ 321,650.00  
8  ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างฯ 600,000.00  
9  ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะฯ (Fix it center) 200,000.00  
10  ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 13,000.00  
11  ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีฯ 500,000.00  
12  รายการงบประจำ (ปวช.) 717,600.00  
13  ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 50,000.00  
14  ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 142,200.00  
15  รายการงบประจำ (ระยะสั้น) 22,400.00  
16  รายการงบประจำ (ปวส.) 462,300.00  
17  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 88,200.00  
18  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 381,900.00  
19  ค่าจัดการเรียนการสอน 4,449,910.00  
20  ค่าอุปกรณ์การเรียน 184,920.00  
21  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 325,800.00  
22  ค่าหนังสือเรียน 804,000.00  
รวม 12,396,260.00