คณะกรรมการสถานศึกษา    << ย้อนกลับ


ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
  นางสาวสายชล     สุขมนต์   ประธานกรรมการ
  นายปฐวี   สติตรึก   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
  นายลิขิต  โพธิ์รักษ์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  นายพรชัย   บุญรื่น   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายไพรัตน์   รุ่งสว่าง   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นางอิศราภรณ์  พุ่มศรี   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  พระครูไพศาลศีลวัฒน์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  นายพินิจพล   ชักนำสินทรัพย์   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายพิเชษฐ   ชุมแพ   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายประภัทร    เอี่ยมสำอาง   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายไพศาล    โอฬารวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสาวเฉลา   เจริญศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางเพ็ญศรี   อรรคทิมากูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางกุญช์กรณ์    วงษ์ปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุพจน์   ผมทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ