ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายรชต     มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :   0886159149
อีเมล์ :   rachata1718@hotmail.com
การศึกษา :   คบ.โลหะ   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2540) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววรารี     บุญส่ง
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :   0873364407
อีเมล์ :   beebeeC1@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )

 

 

 
 
 

พนักงานขับรถงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุริยันต์     แบ่งส่วน
ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :   0983038148
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

พนักงานขับรถงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายวิสิทธิ์     ศรีปิ่นเป้า
ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นางดอกไม้     ถนอมกิจ
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายสมเกียรติ     สุขมล
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายวิชัย     ฤกษ์สังเกตุ
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวศรีนวล     แสงเย็น
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายชูชาติ     ด้วงชะเอม
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :   0643236057
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายนิพนธ์     จินหิรัญ
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวยุพิน     สาเจริญ
ตำแหน่ง :   แม่บ้าน/นักการภารโรงงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

พนักงานรักษาความปลอดภัยงานอาคารสถานที่

     
ชื่อ-สกุล :   นายสนอง     ด้วงชะเอม
ตำแหน่ง :   พนักงานรักษาความปลอดภัยงานอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :